Összevont tartalomjegyzék

Összevont tartalomjegyzék

Bajzát Tímea Borbála: "És mit akarsz tudnod mitőlünk?" Az akar, tud, mer/merészkedik, szokott segédige + főnévi igenév kompozitum kettős jelöltsége ómagyar kori kódexekben

Bajzát Tímea Borbála: „Hogy csakugyan nem tudják megkülönböztetni". A tud + főnévi igenév szerkezet által nyelvileg aktivált modális tartományok kostrukciós vizsgálata

Bakó Judit: A tér nyelvi megjelenítése az internetes kommunikációban. Az itt helydeiktikus elem használata a Facebook közösségi oldalon

Ballagó Júlia: A szociokulturális szituáltság az egyetemi oktató és hallgató közötti diskurzusokban

Beke Anna: Trauma és identitáskonstrukció. A stílushasználat vizsgálata betegségtörténetekben

Evellei Kata: Az el igekötő pejoratív jelentései

Evellei Kata: Galambnyelv. A nyelvi megformáltság szerepe Parti Nagy Lajos Hősöm tere című regényében

Horváth Éva: (Re)kategorizáció és poétikusság összefüggései a későmodern magyar költészetben. Blendelemzések

Horváth Péter: A társas viszonyok egyenlőtlen nyelvi megkonstruálásának néhány példája

Horváth Péter: Absztrakt rendszerek és történelmi személyiségek – a történelem szereplőinek metaforikus és metonimikus reprezentációi magyar történelemkönyvekben

Horváth Péter: A tulajdonnevek metaforikus kiterjesztésének két módja

Hrenek Éva: Igekötők irányjelentésének metaforizálódása – a ki, a be és a bele igekötők kapcsán

Hrenek Éva: A funkcióigei jelentés az ad ige jelentésrendszerében

Imre Petra: A SZERELEM megkonstruálása populáris és alternatív dalszövegekben

Jellinek Sára: Scott, Samuel: Non-referring concepts

K. Molnár Emese: A tulajdonnevek jelentésszerkezetének kognitív szemantikai vizsgálata a prototipikusság fogalma felől

Kajdi Alexandra: „Színes világ” – néhány gondolat a sötét pillantásokat vet valakire és a give somebody a black look kontrasztív vizsgálatához

Kajdi Alexandra: A magyar birtokos személyjeles konstrukciók kognitív nyelvészeti megközelítésben

Kajdi Alexandra: Pütz, Martin – Sicola, Laura (eds.): Cognitive processing in second language acquisition

Kaposi Krisztina: Metonímiák a szerzői önreprezentáció szolgálatában – A Syrena-kötet elöljáróbeszédének metonímiái kognitív stilisztikai keretben

Kopcsák Róbert: A magyar aspektusrendszer és a szubmerzív jelentés - a bealszik példája

Kopcsák Róbert: A bealszik mintázatának korpusznyelvészeti feltárása – egy módszer lehetőségeiről

Kormos Kevin: A szövegkoherencia megteremtésének eszközei Szabó Magda Az őz c. regényében

Krizsai Fruzsina: Halotti búcsúztatók funkcionális nyelvészeti elemzése

Mayer Péter: "Na ebbe inkább bele se menjünk!" Egy klasszikus határozói kategória újraértelmezése

Müller Merit: Az inari számi asszociatív duálisának alkalmazása és értelmezése összehasonlítva a magyar asszociatív többessel

Nagy Lajos:már kifejezés szerepe ha kötőszós tagmondatokban

Petykó Márton: Hart, Christopher (ed.): Critical Discourse Studies in Context and Cognition 

Petykó Márton: Nathan, Geoffrey S.: Phonology. A cognitive grammar introduction

Pomázi Bence: A megfelelően, köszönhetően és a betudhatóan lexémák funkciójának korpuszalapú vizsgálata

Prótár Noémi: Két metaforahálózat leírásának problémái Luigi Pirandello Non si sa come c. drámájában és annak magyar fordításában

Prótár Noémi: Multimodális reklámplatákok metaforikusságának vizsgálata

Roskó Mira: Az értelmező mint eltagolt szerkezettípus

Szabadhegyi Anna: A be és bele igekötős igék szemantikája és gyakorisága

Szabó Dorina Szabina: Az igyekezlek megérteni típusú szerkesztés funckionális nyelvészeti vizsgálata

Szilák Flóra: A tehát()hogy összetett kapcsolóelem grammatikalizációja

Szlávich Eszter: A létigét tartalmazó kétigés konstrukciók negatív polaritásának motivációi

Szlávich Eszter: Nincs mit mondjak - egy konstrukció elemzése

Takács Edit: Az események ábrázolásának lehetőségei a tárggyal összefüggésben

Timári Mária: A magyar segédigék korpuszalapú vizsgálata

Tokai Dóra: Koselleck, Reinhart: Elmúlt jövő

Turcsik Bíborka: Egy nem természetes elme poétikus reprezentációja Faulkner A hang és a téboly c. regényében

Varga Kinga: A szereplők tudati működésének megjelenítése Szabó Magda Mondják meg Zsófikának és Álarcosbál című regényeiben

Varga Mónika: Az abszurd szójátékok egy lehetséges értelmezése a fogalmi integráció (blending) elmélete szerint

Varga Mónika: Rímes abszurd játék